Duale upskilling

Met het project ‘Duale upskilling’ wordt op verschillende manieren bijgedragen tot de doelstelling van de ESF-projectoproep 451: Duaal Leren in Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs.

Vooreerst wordt in de nieuwe graduaatsopleiding Accounting Administration van de Arteveldehogeschool het ‘gevaloriseerd werkplekleren’ ontwikkeld, geïntegreerd en in een pilootproject uitgerold. Dit houdt in dat voortaan ook nieuwe kennis, vaardigheden, attitudes en/of competenties verworven worden tijdens het werkplekleren. Hiermee wordt de werkplek niet langer een stage-omgeving waarin de studenten de kans hebben hun eerder verworven kennis, vaardigheden, attitudes en competenties in te oefenen of te routiniseren, maar wel een authentieke werksituatie die als een volwaardige leeromgeving fungeert.

Artevelde Hogeschool

Deze nieuwe invulling heeft zowel een grote impact op de actoren zelf (zowel studenten, lectoren, mentoren uit de onderneming, de boekhoud- en/of fiscale ondernemingen, trajectbegeleiders,…), als op de verschillende processen die hiermee gepaard gaan (o.m. de noodzaak aan een maximale afstemming tussen de leerprocessen in de hogeschool en de leerprocessen op de werkplek). De ontwikkeling en coaching van de hierbij horende processen en actoren is een onderdeel van dit project.

Daarnaast maakt het project het zgn. zalmen via een duale leerweg mogelijk. Zo kunnen lerenden via duale leerwegen in een authentieke werkomgeving bijkomende beroepsgerichte kwalificaties verwerven. In termen van de Vlaamse Kwalificatiestructuur betekent dit dat lerenden via een duale en doorlopende leerlijn naasthogere erkende beroepskwalificaties kunnen verwerven: van niveau 4 naar niveau 5, en op termijn ook van niveau 5 naar niveau 6. Dit is uniek in Vlaanderen.

Belangrijk hierbij is dat het zalmen via de beroepskwalificerende leerweg mogelijk wordt binnen eenzelfde organisatie (bijv. de hogeschool met graduaatsopleidingen van niveau 5 naar (toekomstige) duale bacheloropleidingen van niveau 6, maar ook tussen de verschillende erkende institutionele opleidingsverstrekkers (bijv. van Accountancy Assistent in het SYNTRA-netwerk van niveau 4 naar Accounting Administration van niveau 5 in Arteveldehogeschool).

Het zalmen via de duale leerweg biedt niet enkel nieuwe mogelijkheden voor generatiestudenten, maar ook voor oudere heroriënteerders of werkzoekenden die niet gebaat zijn met een schoolse context, maar wel op een intensieve, actieve en functionele manier (authentieke werkomgeving) de gewenste competenties willen verwerven om succesvol en op een korte termijn de arbeidsmarkt te (her)betreden.

Dit project zet in op prioriteit 2: loopbaanbeleid preventief binnen de oproep Duaal leren en Hoger Onderwijs/Volwassenenonderwijs. De bijdrage vanuit ESF bedraagt 57.770,24 euro en vanuit VCF 43.327.68 euro.