Wat doen we?

SYNTRA Midden-Vlaanderen groep geeft opleiding en training voor bedrijven en bedrijvige mensen, zodat zij meer en beter kunnen ondernemen.

Waar willen we als organisatie naar toe?

SYNTRA Midden-Vlaanderen groep wil voor de (huidige en toekomstige) ondernemers en hun medewerkers het expertisecentrum voor talent- en competentieontwikkeling zijn.

Waar hechten we als organisatie belang aan?

We streven er bovendien naar dat onze waarden en normen weerspiegeld worden in onze dagelijkse manier van werken. In het nemen van beslissingen en bij het uitvoeren van onze activiteiten hechten we veel belang aan respect voor de medemens, integriteit en eerlijkheid en positieve ingesteldheid.

Deze waarden verduidelijken waar we voor staan, typeren ons als organisatie en geven richting aan ons gedrag.

De visie op opleiden in het SYNTRA-netwerk...

Het SYNTRA-netwerk verzekert en bevordert een kwaliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen.

De cursisten worden begeleid door een docent, die een professional is als leercoach en als competentiehouder in zijn vak. Het leerproces staat volledig in functie van de directe en concrete toepasbaarheid op de werkvloer, om beter te functioneren en te groeien in de concrete beroepsrealiteit. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de cursist, de docent en het SYNTRA-netwerk.

Door geactualiseerde competentieontwikkeling worden kennis, kunde en houding, dankzij intensief praktijkleren, geïntegreerd tot krachtige competenties. In een activerende leeromgeving stimuleren en motiveren we onze klant/onze cursisten uitdrukkelijk voor ondernemerschap en voor ondernemingszin.

We bieden zowel aanbod- als vraaggerichte opleidingen op maat van de klant. Bij het vastleggen van elk leertraject gaan we uit van de leervraag van de klant/de cursist en de best passende leervormen. We doen dit met respect en waardering voor de eigenheid van alle belanghebbenden.

Het consequent meten van de doelmatigheid resulteert in voortdurende verbeteringen ten gunste van de klant, het opleidingsgebeuren en het SYNTRA-netwerk.

Zo is het SYNTRA-netwerk een duurzame partner in het streven naar meer en beter ondernemen in Vlaanderen.

04-06-15_SYNTRA_Gent_1416_hr
04-06-15_SYNTRA_Aalst_1079_hr

Kwaliteitsbeleid

Zoals alle moderne organisaties en opleidingscentra, voert SYNTRA Midden-Vlaanderen groep een integraal kwaliteitsbeleid. Ons kwaliteitsbeleid is gestoeld op het EFQM-model, waarbij EFQM staat voor ‘European Foundation for Quality Management’.

Met het EFQM-Excellence model willen we streven om continu de kwaliteit op alle vlakken te verbeteren en ook te meten. Tevreden klanten (cursisten, lesgevers, medewerkers) zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Het is ook in het kader van dit kwaliteitsbeleid dat SYNTRA Midden-Vlaanderen groep regelmatig een externe audit ondergaat om ons kwaliteitsbeleid te evalueren.

Op 21 maart 2013 gebeurde een kwaliteitsaudit bij SYNTRA Midden-Vlaanderen door een externe auditor van het ESF-Agentschap Vlaanderen. E.S.F. staat voor “Europees Sociaal Fonds”. Net als de vorige ESF-audit in 2010 verliep deze audit bijzonder vlot. De audit was specifiek gericht op de kwaliteitsverbeteringen van de afgelopen jaren. SYNTRA Midden-Vlaanderen groep is tot eind 2018 drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat SYNTRA Midden-Vlaanderen voldoet aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen.

Voor vragen i.v.m. ons kwaliteitsstreven, kan je terecht bij Wim Blommaert, kwaliteitscoördinator van SYNTRA Midden-Vlaanderen:

Cursistenbevraging

Om een idee te krijgen over hoe het is gesteld met de tevredenheid van onze cursisten organiseren we op vraag van ons Agentschap SYNTRA Vlaanderen een cursistenbevraging. Zij zijn immers onze klanten. De vragen handelen zowel over de infrastructuur, onze dienstverlening als het functioneren van de lesgever. Wij gebruiken deze gegevens als indicatie (naar onze lesgevers, campussen, medewerkers,…) om onze kwaliteitswerking bij te sturen.

Klachten

Zoals alle moderne organisaties en opleidingscentra voert SYNTRA Midden-Vlaanderen een integraal kwaliteitsbeleid. Wij streven continu naar de verbetering van onze dienstverlening en werking. Voor klanten die suggesties ter verbetering hebben, zijn onze medewerkers het eerste aanspreekpunt. Zij communiceren de suggesties intern aan de bevoegde personen. Wie een formele klacht wil formuleren, kan terecht bij onze klachtencoördinator die de klacht bezorgt aan de aangeduide klachtenbehandelaar. Wie niet tevreden zou zijn over het antwoord, kan terecht bij de regisseur: Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, SYNTRA Vlaanderen.

SYNTRUM - Sterk voor SYNTRA

Het SYNTRA-team van trainers en coaches uit de ondernemerspraktijk zorgt voor meer en beter ondernemen door de professionele en ondernemerschapscompetenties én goesting van zelfstandige (kandidaat-) ondernemers en hun ondernemende mensen te stimuleren en te versterken. Via vooruitstrevende toegepaste vorming leren zij al doende.

SYNTRUM

De vijf SYNTRA vzw’s, die samen het SYNTRA-netwerk vormen, worden voortaan onder een nieuwe centrale koepel ondergebracht, om de werking van het netwerk verder te professionaliseren. De SYNTRUM-koepel verenigt voortaan het hele SYNTRA-netwerk en heeft als doelstelling om de onderlinge samenwerking tussen SYNTRA Antwerpen en Vlaams-Brabant, SYNTRA Brussel, SYNTRA Limburg, SYNTRA Midden-Vlaanderen en SYNTRA West te versterken. Elke SYNTRA is via haar voorzitter of directeur-afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigd in de raad van bestuur van SYNTRUM. Prof. dr. Johan Lambrecht is de onafhankelijke voorzitter.

De nieuwe vzw wil samen en solidair met de vzw’s een vertrouwenwekkende en duurzame samenwerking uitbouwen. Bovendien treedt ze in de toekomst op als vertegenwoordiger van de verschillende SYNTRA-entiteiten om hen zo één uniforme stem te geven. Dit niet alleen op het gebied van externe communicatie, maar ook op het vlak van belangenbehartiging met alle stakeholders én wat de uitwerking en uitvoering van de gezamenlijke strategie betreft. Daarnaast bekommert SYNTRUM zich over de kerntaken van de SYNTRA (de leertijd, duaal leren en de ondernemerschapstrajecten) en zal de vzw in het kader van haar doelstellingen ook nieuwe initiatieven in het leven roepen. Het netwerk bestaat op dit moment uit vijf opleidingscentra met in totaal 24 campussen. SYNTRA biedt ongeveer 200 opleidingen in de leertijd en meer dan 500 ondernemersopleidingen, onderverdeeld in 28 sectoren.